Având în vedere că în 2020 aproape orice aspect al vieții cetățenilor a fost afectat în vreun fel sau altul de pandemia cu COVID-19, este de înțeles că nu a fost exclusă nici birocrația și orice procedură legată de aceasta.

Unul din aspectele legate de birocrație de care se lovesc anumite persoane anual este declarația de beneficiar real ce trebuie depusă la O.N.R.C., care a fost vizată de Ordonanța de Urgență nr. 70 din 14.05.2020, aceasta fiind menționată la art. 29 din această ordonanță, la alin. (1) fiind menționat „(1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice și fiscal-bugetare, se prelungește până la 1 noiembrie 2020.”.

Iar datorită faptului că acest termen prelungit până la 1 noiembrie 2020  este în doar câteva zile de momentul prezentului articol, ne-am gândit să vă prezentăm câteva informații de bază în legătură cu cine trebuie să depună această declarația, conform ultimelor actualizări ale legii.

Astfel, conform Legii 129/2019, la articolul 5 este prezentată o listă exhaustivă a entităților raportoare, mai exact:

„(1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:

 1. a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
 2. b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
 3. c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
 4. d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 5. e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;
 6. f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile; crearea, functionarea sau administrarea de fiducii, societati, fundatii sau structuri similare;
 7. g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f) ;

g^1) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;

g^2) furnizorii de portofele digitale.

 1. h) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
 2. i) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
 3. j) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;
 4. k) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult.

 (2) Institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata din alte state membre care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei prin agenti sau distribuitori asigura respectarea obligatiilor legale incidente in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului pentru activitatile astfel prestate.

 (3) In aplicarea dispozitiilor alin. (2) , institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata le impun contractual agentilor si distribuitorilor prin care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei cadrul de conformare la prevederile incidente din prezenta lege si din reglementarile emise in aplicarea acesteia si se asigura ca sunt implementate procedurile si sistemele necesare si sunt respectate obligatiile ce le revin agentilor si distribuitorilor, inclusiv prin verificari.”

Dacă această listă nu va lămurit în privința încadrării printre entitățile raportoare, art. 56, alin 1 și 1^1 din aceeași lege precizează:

„1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.”

„(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):

 1. a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
 2. b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.”

În concluzie, în urma ultimei modificări S.R.L.-urile care nu au alt beneficiar real în afară de asociția, nu trebuie să depună această declarație, care până în anul acesta era obligatorie în fiecare an.

Însă, cu toate cele menționate mai sus, poate că ați citit prezentul articol până la acest punct și spuneți „dar cu asociațiile și fundațiile cum rămâne? În privința acestora vă informăm că se face referire în Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000, unde la art.34^4 se precizează următoarele:

„(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

 

Sperăm că aceste informații v-au scutit de o durere de cap sau măcar de o căutare prea îndelungată pentru răspunsuri, având în vedere numărul tot mai scăzut al acestora în privința oricărui subiect în perioada de pandemie cu COVID-19.

Un ultim aspect pentru colegii avocați, conform art. 5, alin. 1, lit. f din Legea 129/2019 actualizată, această declarație se depune doar în anumite condiții: in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile; crearea, functionarea sau administrarea de fiducii, societati, fundatii sau structuri similare”, dar datorită unora ce nu știu să interpreteze legea, vă sfătuim să depuneți toți această declarație.

Categorii: Drept civil

0 comentarii

Lasă un răspuns