Cadru legislativ – OU nr. 30/2020 astfel cum a fost modificată prin OU 32/2020

În contextul situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-au adoptat măsuri urgente în domeniul social și economic privind susținerea de către stat a salariaților și liber profesionoștilor care pe perioada instituirii stării de urgență se regăsesc în una din următoarele situații:

a) pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului;

b) salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului;

c) un angajat care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, beneficiază de îndemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase;

d) alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

e) persoanele care au un contract de activitate sportivă încheiat cu o structură sportivă (club sportiv, asociatie, etc.);

f) persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de legea nr. 8/1996.

Nu beneficiază angajații care:

a) au încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență;

b) nu întrerup activitatea sau mai realizează încasări pe perioada stării de urgentă.

Cuantumul îndemnizației este de 75% din salariul brut, în cazul salariaților cu contract individual de muncă, care nu poate depăși venitul salarial mediu brut pe țară fiindcă statul garantează doar plata îndemnizației în discuție, iar pentru celelalte persoane cuantumul îndemnizației nu poate depăși 75% din salariul mediu brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

Pentru liber profesioniști și celelalte categorii de persoane care nu sunt salariați, cuantumul îndemnizației se raportează la venitul mediu brut pe țară și nu la venitul pe care aceștia îl realizează în mod obișnuit.

Modalitatea de depunere a documentației și unde se solicită plata îndemnizației

Pentru salariați (persoane ce desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă) angajatorul va face demersurile pentru acordarea îndemnizației prin depunerea documentației prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această îndemnizație.

Pentru restul persoanelor cererea se va depune tot prin poșta electronică.

Tot pentru aceste persoane, cele care nu realizează activitatea în baza unui contract individual de muncă, adică liber profesioniști, cei cu contract de activitate sportivă, cei care obțin venituri din drepturile de autor și alte drepturi conexe, vor face demersuri fiecare, funcție de forma de organizare către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București pentru acordarea unei îndemnizații lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Pentru aceste categorii de persoane, în funcție de forma de organizare, reprezentantul legal va depune o cerere la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială în raza cărora au domiciliul sau sediul social după caz, o declaratie pe proprie raspundere și un extras de cont aferent perioadei pentru care se solicită plata indemnizatiei.

De retinuț

Toate cererile se vor depune prin posta electronică (e-mail) la instituțiile mai sus menționate.

În situația în care cererea nu va fi completată corespunzător (există erori materiale, etc.) instituțiile vor notifica toate neregulile pentru a fi îndreptate însă, cel mai important lucru, în opinia noastră, este faptul că cererile trebuie depuse în termenele prevăzute în actele normative mai sus citate.

Indemnizațiile acordate ca urmare a acestei situații speciale sunt supuse regulilor impozitării și plății celorlalte contribuții aferente bugetului de stat, CAS, CASS.

Modele de cereri și documentatia se gasesc pe siturile agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene si agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

În situația în care există persoane care realizează venituri din mai multe activități, acestea vor beneficia de o singură măsură de protecție socială, cea mai avantajoasă, în baza opțiunii exprimate cu ocazia solicitării indemnizației la instituțile abilitate.

Av. Codrin Raica

Categorii: Drept civil

0 comentarii

Lasă un răspuns